Home
 
 
                    
 
 

 

 
 
   29 nieuwe gezichten.
 
 
   
 

Algemene Voorwaarden  PictureDate.NL, en haar parner sites,

Ten aanzien van de dienstverlening van PictureDate B.V.op de website PictureDate.NL, en haar parner sites, gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst;

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Bijlage: de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bijlage.

1.3 Dienst: de dienst van PictureDate B.V.  op  PictureDate.NL, en haar parner sites, bestaande, onder meer, uit het plaatsen van Profielen, het verkrijgen van inzage in Profielen van andere Members, alsmede het uitwisselen van berichten met andere Members.

1.4  PictureDate.NL, en haar parner sites,: de website www. PictureDate.NL, en haar parner sites, van PictureDate B.V. .

1.5 Member: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, met wie een overeenkomst wordt gesloten en/of die gebruik maakt van de Dienst van PictureDate B.V. .

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Member en PictureDate B.V.  op grond waarvan PictureDate B.V.  Diensten aan de Member ter beschikking stelt.

1.7 Profiel: informatie over een Member bestaande uit, onder meer, uiterlijke kenmerken en achtergrond informatie.

1.8 PictureDate B.V. : PictureDate B.V., gevestigd te Hilversum

1.9 Wachtwoord: de door PictureDate B.V.  aan Member toegekende identificatiecode of lidnummer, bestaande uit een combinatie van cijfers, waarmee, in combinatie met de schuilnaam, toegang wordt verkregen tot het Account.

Artikel 2 Algemeen


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen PictureDate B.V.  en Members.

2.2 PictureDate B.V.  is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de PictureDate B.V.  en Member zijn overeengekomen.

2.4 PictureDate B.V.  wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Member van de hand.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen PictureDate B.V.  en Member, wordt Member geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PictureDate B.V.  zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

2.8 Member gaat ermee akkoord dat PictureDate B.V.  het recht heeft haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een derde partij over te dragen.


Artikel 3 Overeenkomst


3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat PictureDate B.V.  de aanmelding van Member door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. PictureDate B.V.  is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.


Artikel 4 Dienstverlening


4.1 Op  PictureDate.NL, en haar parner sites, probeert PictureDate B.V.  Members tot elkaar te brengen waardoor vriendschappen tot stand kunnen komen. PictureDate B.V.  heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van een Member jegens een andere Member of het niet tot standkomen van vriendschappen.

4.2 PictureDate B.V.  heeft de inhoud van  PictureDate.NL, en haar parner sites, met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op  PictureDate.NL, en haar parner sites, met betrekking tot de Profielen en geplaatste berichten is echter afkomstig van derden (de Members). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. PictureDate B.V.  draagt voor de inhoud van de Profielen en berichten geen enkele verantwoordelijkheid.

4.3 PictureDate B.V.  biedt  PictureDate.NL, en haar parner sites, en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert PictureDate B.V.  niet:
- dat de informatie op  PictureDate.NL, en haar parner sites, juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de Members opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de Profielen;
- dat  PictureDate.NL, en haar parner sites, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
- dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.


Artikel 5 Onderhoud


5.1 PictureDate B.V.  is gerechtigd  PictureDate.NL, en haar parner sites, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van  PictureDate.NL, en haar parner sites,, zonder dat hierdoor enig recht van Member op schadevergoeding jegens PictureDate B.V.  ontstaat.


Artikel 6 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie


6.1 Member garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens. E-mailadresgegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan PictureDate B.V.  dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert Member dat hij meerderjarig is en wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van  PictureDate.NL, en haar parner sites, en dat hij niet reeds middels een andere overeenkomst met PictureDate B.V.  gebruik maakt van de Dienst.

6.2 Member dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem ingevulde Profiel en/of geplaatste berichten overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van PictureDate B.V. . Member zal in het profiel geen contactinformatie zoals ICQ-nummers telefoonnummers en e-mail adressen plaatsen. Door het invullen van het Profiel geeft Member PictureDate B.V.  toestemming deze gegevens te plaatsen op  PictureDate.NL, en haar parner sites,.

6.3 Member is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op  PictureDate.NL, en haar parner sites, geplaatste informatie. Member garandeert dat (i) de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is, (ii) hij met deze informatie andere Members niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten en/of teksten met een erotische en seksuele lading en het plaatsen van naaktfoto´s, danwel op een andere wijze andere Members lastig valt, en (iii) hij de belangen en de goede naam van PictureDate B.V. , en  PictureDate.NL, en haar parner sites, in het bijzonder, niet zal schaden.

6.4 PictureDate B.V.  behoudt zich het recht voor de teksten van het Profiel alsmede van op  PictureDate.NL, en haar parner sites, geplaatste berichten in te korten of te wijzigen. PictureDate B.V.  behoudt zicht tevens het recht voor Profielen en/of berichten te weigeren of te verwijderen van  PictureDate.NL, en haar parner sites, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Member op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
het Profiel en/of bericht is onjuist en/of onvolledig;
het Profiel en/of bericht is maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
het Profiel en/of bericht is in strijd met deze algemene voorwaarden;
het Profiel en/of bericht is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.


Artikel 7 Privacy


7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient PictureDate B.V.  persoonsgegevens te verzamelen. PictureDate B.V.  draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2 De in Bijlage 1 opgenomen Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door PictureDate B.V.  verzamelde gegeven alsmede op de vertrouwelijke informatie die via  PictureDate.NL, en haar parner sites, wordt verspreid.


Artikel 8 Spam/harvesten


8.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Members die door hen via  PictureDate.NL, en haar parner sites, openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Members is enkel en alleen toegestaan met het oog op het tot stand laten komen van vriendschappen tussen de betrokken Members. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat verboden is:
- het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Member(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten (waaronder mede, doch niet uitsluitend, bemiddelingsdiensten) of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het tot stand laten komen van een vriendschap tussen de betrokken Members;
- iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
- e-mailadressen van Members te verzamelen om welke reden dan ook.


8.2 Indien een Member (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11 hieronder, alsmede onverminderd het recht van PictureDate B.V.  om nadere rechtsmaatregelen tegen de Member te nemen en schadevergoeding te eisen.


Artikel 9 Wachtwoord


9.1 Indien de Member van PictureDate B.V.  een Wachtwoord ontvangt is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk.

9.2 Member is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Wachtwoord en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Member vrijwaart PictureDate B.V.  volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.

9.3 PictureDate B.V.  is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.


Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten


10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot  PictureDate.NL, en haar parner sites,, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij PictureDate B.V.  of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Member is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het Profiel danwel in andere berichten.

10.2 Het is Member niet toegestaan  PictureDate.NL, en haar parner sites, of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PictureDate B.V. , op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Member niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van PictureDate B.V. , een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Member van (een gedeelte van)  PictureDate.NL, en haar parner sites, maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.


Artikel 11 Uitsluiting en ontbinding


11.1 PictureDate B.V.  behoudt zich het recht voor om Member uit te sluiten van elk verder gebruik van  PictureDate.NL, en haar parner sites,, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, en de Overeenkomst met de Member te ontbinden, zonder verplicht te zijn om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
- de Member op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
- inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
- in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
- de Member langer dan drie aaneenvolgende maanden niet meer gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
- de Member binnen 24 uur meer dan drie (3) berichten naar dezelfde Member verstuurt, zonder eerst antwoord op één van deze berichten ontvangen te hebben;
- de Member niet binnen 48 uur nadat PictureDate B.V.  een e-mail heeft verstuurd om de Overeenkomst te bevestigen, minimaal één maal ingelogd heeft op  PictureDate.NL, en haar parner sites,.

onverminderd het recht van PictureDate B.V.  om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Member te nemen en schadevergoeding te eisen.


Artikel 12 Geheimhouding


12.1 Member erkent dat zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere Members en/of PictureDate B.V. . Member verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Member zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Member of PictureDate B.V. . Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de Profielen alsmede door Members geplaatste informatie.


Artikel 13 Overmacht


13.1 PictureDate B.V.  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan PictureDate B.V.  gebruik maakt.


Artikel 14 Prijzen


14.1 Alle door PictureDate B.V.  vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.

14.2 PictureDate B.V.  is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via  PictureDate.NL, en haar parner sites,.

14.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via  PictureDate.NL, en haar parner sites,.

14.4 Indien Member niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 14.2 bedoelde wijziging van de maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen, heeft hij gedurende twee weken voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.


Artikel 15 Betaling


15.1 De aan PictureDate B.V.  verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is PictureDate B.V.  niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren, tenzij de Overeenkomst door Member wordt beëindigd op grond van artikel 14.4.

15.2 Member is verplicht PictureDate B.V.  te machtigen de door Member verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders vereengekomen.

15.3 PictureDate B.V.  zal de door Member verschuldigde vergoeding zo spoedig mogelijk bij Member in rekening brengen. De vergoedingen zullen automatisch van de bank- of girorekening van Member geïncasseerd worden, tenzij schriftelijk danwel elektronisch via de website of de e-mail, anders overeengekomen.

15.4 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Member meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is Member automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Member is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door PictureDate B.V. , wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

15.5 Indien Member na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan PictureDate B.V.  de vordering ter incasso uit handen geven. Member is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 100,- (honderd euro).

15.6 Alle betalingen door Member aan PictureDate B.V.  worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Member, ongeacht enige andere aanduiding door Member.

15.7 Enig beroep door Member op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.


Artikel 16 Aansprakelijkheid PictureDate B.V.


16.1 PictureDate B.V.  is alleen aansprakelijk voor directe schade tengevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van PictureDate B.V. .

16.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.

16.3 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Member redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van PictureDate B.V.  te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van PictureDate B.V.  wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

16.4 Iedere aansprakelijkheid van PictureDate B.V.  voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is PictureDate B.V.  niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van Member die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst danwel  PictureDate.NL, en haar parner sites,.


Artikel 17 Vrijwaring


17.1 Member garandeert dat de door hem ingevulde profiel en door hem op  PictureDate.NL, en haar parner sites, geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Member vrijwaart PictureDate B.V.  volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste Profielen en/of berichten op  PictureDate.NL, en haar parner sites,, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat het betreffende Profiel en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.


Artikel 18 Verwijzingen


18.1  PictureDate.NL, en haar parner sites, bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. PictureDate B.V.  heeft geen zeggenschap over deze websites. PictureDate B.V.  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


Artikel 19 Beveiliging


19.1 PictureDate B.V.  spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. PictureDate B.V.  legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel 20 Duur en beëindiging


20.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één, drie of zes maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

20.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

PictureDate B.V.  begint terzake van haar dienstverlening direct na het sluiten van de overeenkomst met de uitvoering daarvan. Door het aangaan van een overeenkomst met PictureDate B.V.  voor een lidmaatschap van  PictureDate.NL, en haar parner sites, stemt u met het vorengaande in. Dientengevolge is op grond van artikel 46i lid 5 Burgerlijk Wetboek het in artikel 46d Burgerlijk Wetboek omschreven recht van de wederpartij om op afstand gesloten overeenkomsten gedurende zeven werkdagen zonder opgave van redenen te ontbinden, niet op de dienstverlening van PictureDate B.V.  van toepassing.

20.3 Member is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf uit te schrijven.


Artikel 21 Geschillen


21.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.


Woerden, juni 2004

BIJLAGE 1 - PRIVACY POLICY

PictureDate B.V.  respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www. PictureDate.NL, en haar parner sites, (hierna: " PictureDate.NL, en haar parner sites,"). PictureDate B.V.  spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden


1.1 Op  PictureDate.NL, en haar parner sites, wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de Dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Members in staat te stellen contact met u op te nemen.

1.2 Op  PictureDate.NL, en haar parner sites, kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen  PictureDate.NL, en haar parner sites, u te bieden heeft.

1.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal PictureDate B.V.  (een deel van) uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of PictureDate B.V.  betrokken is bij een overname en/of fusie.

1.4 PictureDate B.V.  behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) PictureDate B.V. , bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. PictureDate B.V.  zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website  PictureDate.NL, en haar parner sites,.


2. Algemene informatie


2.1 Voor PictureDate B.V.  is het interessant te weten of  PictureDate.NL, en haar parner sites, vaak bezocht wordt en welke Diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal PictureDate B.V.  bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan PictureDate B.V.  haar Diensten en  PictureDate.NL, en haar parner sites, afstemmen op de wensen van de Members.

2.2 Om het recht van privacy van de Members te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van  PictureDate.NL, en haar parner sites, echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.


3. Inzien chat en e-mail
3.1 PictureDate B.V.  onthoudt zich van het inzien van de chatroom, e-mail en andere persoonlijke bestanden van Members en stelt deze niet aan derden ter beschikking, tenzij PictureDate B.V.  hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

3.2 Onverminderd voorgaande is PictureDate B.V.  gerechtigd tot het inzien van de chatroom en e-mail berichten, indien zij voldoende reden heeft om aan te nemen dat de wijze waarop de chatroom en de e-mail faciliteiten worden gebruikt in strijd is met de algemene voorwaarden.


4. Wijzigen van Persoonsgegevens


4.1 Member kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database.


5. Wijziging privacy policy


5.1 Indien PictureDate B.V.  mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.
 

   

 
 
Privacy - Algemene Voorwaarden - Succesverhalen - Veilig daten - Dating tips - Nieuws - Sitemap van PictureDate leden- Help - Partners - Links - all rechten voorbehouden - PictureDate ©2004-2018